loading

Show info
WMA Design | Projektowanie wnętrz

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Chcielibyśmy zapewnić Państwo, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez WMA Design. Chcemy, aby korzystanie z naszej strony było dla Państwa komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne na stronie treści do Państwa zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Państwa przeglądarce plików cookies i im podobnych technologii. O tym jak je wykorzystujemy piszemy poniżej.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

WMA Design Marcin Wójcik jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WMA Design Marcin Wójcik z siedzibą w Warszawie przy ul. Wąwozowej 23/10, 02 – 796 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 5252094291, Regon: 366566815.
 2. WMA Design Marcin Wójcik przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez WMA Design Marcin Wójcik, do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne WMA Design Marcin Wójcik (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez WMA Design Marcin Wójcik (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.
  Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez WMA Design Marcin Wójcik w celach marketingowych własnych produktów i usług. Dodatkowo, nasza firma przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 3. WMA Design Marcin Wójcik przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym WMA Design Marcin Wójcik jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez WMA Design Marcin Wójcik zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
 4. WMA Design Marcin Wójcik przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail.
 5. Przetwarzanie przez WMA Design Marcin Wójcik wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Firma mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
 6. Przetwarzanie przez WMA Design Marcin Wójcik wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez WMA Design Marcin Wójcik.
 7. Przetwarzanie przez WMA Design Marcin Wójcik wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 8. Posiadane przez WMA Design Marcin Wójcik dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od upoważnionych przez Państwa osób).
 9. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez WMA Design Marcin Wójcik są: pracownicy, współpracownicy WMA Design Marcin Wójcik, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 10. WMA Design Marcin Wójcik nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 11. WMA Design Marcin Wójcik przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). WMA Design Marcin Wójcik przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 12. WMA Design Marcin Wójcik ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod numerem telefonu: + 48 661 144 840 i adresem e -mail: info@wmadesign.pl.
 13. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez WMA Design Marcin Wójcik na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez WMA Design Marcin Wójcik danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez WMA Design Marcin Wójcik. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, WMA Design Marcin Wójcik poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 14. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: info@wmadesign.pl, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
  „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez WMA Design Marcin Wójcik z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych”.
 15. WMA Design Marcin Wójcik informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez WMA Design Marcin Wójcik Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez WMA Design Marcin Wójcik Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e -maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez WMA Design Marcin Wójcik ”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Jeżeli zatem przystąpicie Państwo do realizacji umowy zawartej z WMA Design Marcin Wójcik lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, WMA Design Marcin Wójcik uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.

Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez WMA Design Marcin Wójcik Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone. WMA Design Marcin Wójcik wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Powyższe informacje są również formą realizacji przez WMA Design Marcin Wójcik, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.